Na časovnem traku naše šolske knjižnice se bom ustavila na pomembnem mejniku. Dan pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. 2. 1996, je bila uradno odprta prva vzorčna šolska knjižnica v državi.

Program prireditve so sooblikovali dijaki in učitelji šole, ki so se jim v literarnem večeru pridružili ugledni gostje.

Za projektom vzorčnih šolskih knjižnic je stal Zavod RS za šolstvo, ki je opredelil namen: »Vzorčne knjižnice bodo zgled standardom ustrezno delujoče knjižnice in bodo uporabne tako na knjižničarskem kot na pedagoškem področju za prikaz vseh nalog, ki jih mora uresničiti knjižnica v sodobni šoli. S svojo vsebino in organizacijo bo vzor za načrtovanje in delovanje knjižnic na vseh slovenskih šolah.« Opredelil je tudi cilje in naloge VŠK, med nalogami določil za š. l. 1995/96 izdelavo učnega načrta za učenje knjižničnih informacijskih in medijskih veščin, učne ure in druge dejavnosti šolskih knjižnic. Projekt je predvidel, da bodo do konca leta 1996 pripravljene II. gimnazija v Mariboru, Gimnazija Bežigrad in naša gimnazija.

Tako se je naša prvotna šolska knjižnica, do š. l. 1993/94 nameščena v enem večjem prostoru, postopoma razširila v šest povezanih prostorov (228 m2) v levem traktu prvega nadstropja.

Eno izmed zloženk vzorčne šolske knjižnice je oblikovala tedaj poljanska dijakinja, danes pa priznana ilustratorka in oblikovalka, akademska slikarka Milanka Fabjančič (maturirala l. 2000).

S tem je ostala primerno dostopna vsem uporabnikom. Knjižni fond je bil sedaj postavljen v dveh prostorih, čitalnica je dobila samostojen prostor za referenčno gradivo in revije. Kot del šolske knjižnice je multimedijska učilnica (MMU) predstavljala popolno novost zaradi najsodobnejše tehnologije za pouk. Multimedijski računalnik (MPC) je učitelju oz. knjižničarki omogočil predstavitev vsebine učencem preko CD-projektorja na dve sodobni projekcijski platni; obenem so bili tu na voljo tudi velik TV-aparat z videom, skener, grafoskop, še en MPC za individualno delo, glasbeni stolp. Še en (manjši) prostor, tkim. obdelavo, sta zasedli knjižničarki, ki sta se tu lahko posvetili internemu strokovnemu delu, zlasti računalniški obdelavi (katalogiziranju) na novo nabavljenega, pa tudi starejšega knjižničnega gradiva na dveh PC-jih s programsko opremo “Šolska knjižnica 4.1”. Izposoja se je zdaj odvijala na hodniku za novim izposojevalnim pultom z dvema PC-jema s programsko opremo “Šolska knjižnica 4.1”.

Darja Rome, 2006.

Ob pultu so bila nameščena “vrata” alarmne naprave proti kraji knjig. Na istem hodniku so bila štiri računalniška mesta za dijake in en laserski tiskalnik, povezan v mrežo. Učenci so dostopali do računalniškega kataloga šolske knjižnice, pregledovali CD-ROME iz naše zaloge, preko interneta pa do vzajemnega kataloga Slovenije COBISS/OPAC-a v druge knjižnice.

V novi MMU v VŠK se je vodja knjižnice lažje pripravila na bibliopedagoško delo, na ure z razredi. V okviru pouka so se učenci prvih letnikov v treh urah seznanili s šolsko knjižnico in njenim redom, v drugih letnikih v treh urah neobveznih izbirnih vsebin s katalogi, v tretjih v dveh urah še s katalogi in v četrtih z navajanjem virov pri raziskovalnih nalogah. S tem so učenci pridobivali veščine za samostojno iskanje informacij oz. razreševanje informacijskega problema s pomočjo primarnih, sekundarnih in drugih virov. Ob sami izposoji učencem se je odvijalo tudi individualno pedagoško delo.

Ta poseben dan je bil za šolo res prazničen, z nagovori (ministra in ravnatelja), vabljenimi gosti iz stroke, s kulturnim programom ter razstavo knjig iz starejšega fonda (prešerniana), ki jo je v čitalnici pripravil učitelj slovenščine. Bogat in lep dan.

Besedilo in gradivo Darja Rome, višja knjižničarka.                                  

V Ljubljani, 20. 1. 2020

Še nekaj fotografij iz arhivskega albuma knjižnice:

Čitalnica po širitvi 1993, terminal za dijake.
Omare za revije.
Računalniški vpis gradiva se je začel poleti med šolskimi počitnicami s programom SAOP – “Šolska knjižnica”. Na fotografiji Milena Bon, ki je kot knjižničarka na Gimnaziji Poljane svojo službo začela 1. novembra 1993.
Poučevanje dijakov za iskanje po COBISS/ OPAC-u je potekalo v čitalnici.
Razstava najstarejših knjig – last šolske knjižnice.
Sejem INFOS na Gospodarskem razstavišču 1994 – posebna predstavitev poljanske knjižnice.
Prenova in širitev 1995/96.
Prenova in širitev 1995/96.
Novi pult za izposojo knjižničnega gradiva.
Multimedijska učilnica – prva različica še brez računalnikov za dijake vse do leta 2000.
Učenje v knjižnici.
Postavitev gradiva v sobah 21 in 22.
Darja Rome ob izposoji v t. im. infohodniku.
Dobro vzdušje med knjižnimi policami.
Prenova in širitev šolske knjižnice avgusta 2000, razširitev na 336 m2.
Darja Rome obdeluje gradivo.
Prenova obdelave (nov parket), soba 20, vodja knjižnice Milena Bon pri naročanju gradiva.
Bojana Habjan Tratnik in Darja Rome v sobi 23 – začasna obdelava.
Vodja knjižnice Milena Bon – od leta 1993 je usmerjala urejanje knjižnice.
Pripravnica Katarina Jesih, 1. september 2003.
Darja Rome ureja police pred informativnim dnem februarja 2002.